06 1 998 9767
MENÜ

Astratex klub hűségprogram Általános szerződési feltételek


Dátum:4.5.2021

I. Általános rendelkezések

 1. Az Astratex klub jelen általános szerződési feltételeinek célja (továbbiakban: „ÁSZF“) az Astratex klub hűségprogram tagságával kapcsolatos jogok és kötelezettségek szabályozása.
 2. Az Astratex klub hűségprogram lényege és célja, hogy az Astratex.hu webshop minden hűséges vásárlója kiemelt előnyökben részesüljön, főként jutalom vagy pénzbónusz, illetve egyéb kedvezmények formájában.
 3. Az Astratex klub hűségprogram csak konkrét természetes személyek számára kerül felajánlására, kizárólag személyes felhasználásra. A hűségprogram jogi személyek, társaságok, klubok, szövetségek vagy egyesületek számára nem elérhető.
 4. Jelen ÁSZF hatályba lépésénének napja: 2021-05-05.


II. Fogalmak meghatározása

Webshop – a www.astratex.hu címen elérhető webshop.
Program - Astratex klub hűségprogramja.
Eladó - ASTRATEX a.s. korlátolt felelősségű kereskedelmi társaság, bejegyezve a Prágai Városi Bíróság által vezetett cégjegyzékben, B szakasz, 27623 betétszám alatt, székhely: Na Maninách 315/4, Holešovice, 170 00 Praha 1, Cseh Köztársaság, cégjegyzékszám: 25944355, képviseli: Ing. Petr Vít, ügyvezető. Az eladó egyben a webshop üzemeltetője.
Erdeklődő – Eladó minden Vásárlója – tizennyolc életévet (18) betöltött természetes személy, bármilyen jogi személy, aki érdeklődik a programtagság iránt.
Vételi szerződés – Eladó és Vásárló között, webshop felületén kötött szerződés, melynek tárgya az áruvásárlás.
Áru – Eladó által a webshopon megvételre kínált termékek.
Polgári törvénykönyv – 2012. évi 89. törvény – Polgári törvénykönyv.


III. A tagság keletkezése

 1. Részvétel a programban – tagság – ingyenes, és a programba történő regisztrálással jön létre, webshop felületén, az alábbiakban leírt módon.
 2. Regisztráció során az Érdeklődő kitölti az elektronikus regisztrációs adatlapot („kötelező“ mezők kitöltése nélkül a regisztráció nem lehetséges). Regisztráció befejezésével az Érdeklődő kijelenti, hogy az adatlapon általa kitöltött minden adat a valóságnak megfelel. Az Eladó fenntartja azon jogát, hogy az Érdeklődő regisztrációját a programba elutasítja vagy a tagságát megszünteti, ha kiderül, hogy az általa a „kötelező“ mezőkben megadott adatok hibásak vagy nem felelnek meg a valóságnak.
 3. Regisztrációs adatlap kitöltése, adatok helyességének Érdeklődő általi megerősítése, illetve Eladó részéről adatok sikeres ellenőrzése után, Érdeklődő az általa megadott e-mail címre megkapja a megerősítő e-mail üzenetet, melynek része az aktiváláshoz szükséges link is.  A regisztráció befejezéséhez az aktiváló linket be kell másolni bármilyen webböngészőbe, ezután az Eladó Érdeklődő részére hozzáférést biztosít a személyes fiókjához (továbbiakban: „Tagi fiók“).
 4. Ha az Érdeklődő nem fejezi be a regisztrálását az aktiváló linket tartalmazó e-mail üzenet beérkezésétől számított legkésőbb harminc (30) napon belül, a regisztrálási folyamat befejeződik, az Érdeklődő a regisztrációs adatlapon megadott adatait az Eladó tovább nem tárolja, nem dolgozza fel - aktuális hatályos jogszabályoknak megfelelően az adatok az Eladó rendszeréből törölve lesznek.
 5. Érdeklődő – a program tagja – kötelezi magát, hogy az Eladót tájékoztatni fogja a regisztráció alkalmával megadott adatok minden változásáról, illetve, hogy ezen adatokat a saját fiókjában is haladéktalanul módosítani fogja.
 6. A tagi fiók a webshop felületén érhető el, és az Érdeklődő által létrehozott egyedi felhasználó névvel és jelszóval védett. Érdeklődő – a program tagja – köteles titokban tartani azokat az adatokat, melyek szükségesek a saját fiókjába történő belépéshez, megvédeni ezen adatokat az illetéktelen felhasználástól, illetve megakadályozni a személyes fiókjának harmadik személyek általi használatát.
 7. Érdeklődő – a program tagja – tudomásul veszi, hogy a személyes fiókja folyamatos elérése nem biztosított, tekintettel főként a hardware és software eszközök szükséges karbantartására, illetve a harmadik személyek hardware és software eszközeinek szükséges karbantartására.


IV. Program leírása, Előnyök

 1. A programban regisztrált Érdeklődő az általa tett vásárlások után a Vételi szerződéseknek megfelelően Pontokat kap (megvásárolt és kifizetett Áruk árától függően, az esetleges kedvezmények, megvásárolt ajándékutalványok és szállítási költségek levonása után), mindenkor az Eladótól megvásárolt árura vonatkozó konkrét feltételek mellett, a Vételi szerződés megkötésének idejében (továbbiakban: „Pontok“). A Vételi szerződés megkötése, illetve az Áru elküldése után az Eladó tájékoztatja az Érdeklődőt – a program tagját – a Pontok jóváírásáról, mely Pontokat azonban az Érdeklődő – a program tagja – csak a Pontok aktiválása után jogosult a Program által biztosított kedvezményekhez és előnyökhöz felhasználni, mely aktiválást az Eladó a következő napon végzi el, amikor letelt az Érdeklődő joga elállni a megkötött Vételi szerződéstől, tekintettel arra, hogy a szerződés távollévők között került megkötésre.  A kapott Pontok érvényessége - ha azok nem az ÁSZF-ben rögzített módon lesznek felhasználva – korlátolt időre szól, az alábbiakban részletezett feltételek szerint (pontok lejárati ideje után a pontok már nem érvényesíthetők). Ha az Érdeklődő – a program tagja – él a távollévők között megkötött Vételi szerződéstől való elállás jogával, a visszaküldött áruk után jóváírt pontok nem kerülnek aktiválásra, és az Eladó törli a pontokat.
 2. Abban az esetben, ha az Érdeklődő – a program tagja - az Eladóval történt megállapodás után, az általa meghatározott feltételek mellett a Vételi szerződés megkötése után kéri az áru visszaküldését, illetve az árucserét, a Pontok jóváírására azok a feltételek a mérvadók, melyek az eredeti Vételi szerződés megkötésének napján voltak érvényben.
 3. A Vételi szerződés megkötése nem jogosítja az Érdeklődőt arra, hogy az Eladótól követelje a Pontok jóváírását vagy aktiválását. Az Eladó jogosult a megkötött Vételi szerződés után járó Pontok jóváírását vagy aktiválását elutasítani főként abban az esetben, hogy az Érdeklődő – program tagja – a szerződés megkötése során nincs megfelelően bejelentkezve az Eladó rendszerébe, vagy az esetben, hogy az Érdeklődő – program tagja – a Vételi szerződés során a jó erkölcsi magatartással ellentétben jár el.
 4. Az Eladó kötelezi magát, hogy minden Vételi szerződés megkötése után tájékoztatni fogja az Érdeklődőt – a program tagját – a jóváírt Pontokról.
 5. Az Eladó határozza meg a jutalom típusát és értékét. A jutalmak aktuális jegyzéke, illetve a jutalmak felhasználására vonatkozó szabályok a program tagjai részére mindenkor a webshop felületén érhetők el, főként az alábbiakban felsorolt jutalmakról és előnyökről van szó:
   • Minden megkezdett pénznem egységért (1), amelyben a Vételi szerződés szerint az Áru vételi ára kerül kiszámlázásra, az Érdeklődő – a program tagja – 0,08 pontot kap.
   • Az Érdeklődő minden bejelentkezve megvásárolt és megtartott termékért pontokat kap. A pontok jóváírása a 30 napos visszaküldési időszak leteltével történik.
   • Érdeklődő – a Program tagja aktiválhatja a Pontokat. Az Érdeklődő Pontjainak aktiválásának következtében a Pontok a visszaküldésre vonatkozó eredeti 30-napos határidő lejárta előtt korábban kerülnek jóváírásra az Érdeklődő ügyfélszámlájára. Aktiválással a Pontok az Érdeklődő Astratex hűségprogramjába kerülnek jóváírásra, azonban legkorábban az áru elküldésétől számított 21 nap elteltével. Érdeklődő – a Program tagja a Pontok aktiválása után elveszíti az áru visszaküldésére vagy árucserére vonatkozó jogosultságát.
   • Az Érdeklődő által elért, jelen tagsági szinthez tartozó Pontok lejárati ideje 180 naptári nap, a Pontok jóváírását számított napjától, ezután a Pontok lejártak, és továbbiakban nem használhatók fel.
   • A jóváírt pontok érvényességi ideje 180 naptári nap, a pontok aktiválásától számítva, jelen ÁSZF fejezet 1. pontja szerint.
 6. Az Eladó által jóváírt Pontok aktuális számáról az Érdeklődő – a program tagja – a saját fiókjában tájékozódhat.
 7. Az Eladó fenntartja a jogot módosítani az egyes jutalmakat, a pénznem egységért járó pontokat.
 8. Abban az esetben, ha bármilyen okból a termék visszaküldésre kerül az adott termékért járó pontok jóváírása után, illetve a más termék vásárlásához történő pontok felhasználása után, az Eladó a visszaküldött termékek után visszajáró vételárból levonja a pontok pénzben kifejezett értékét (a vételárból adott kedvezmény), amely pontokat a Vásárló felhasznált a más termék vásárláshoz. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha a termék hiba miatt lett visszaküldve.


V. A tagság megszűnése

 1. Az Érdeklődő – program tagjának – tagsága a Programban más rendelkezés hiányában az alábbiakban felsorolt esetekben szűnik meg:
  1. Eladó és Érdeklődő – a program tagja – közös megállapodása,
  2. Érdeklődő – a program tagja – által elvégzett regisztráció megszüntetése,
  3. A tagság egyoldalú felmondása Eladó részéről, melyről az Érdeklődőt – a program tagját – az általa a regisztrációs adatlapon megadott e-mail címre elküldött üzenetben tájékoztatja, a kézbesítés időpontjától számítva. Az Eladó jogosult bármilyen Érdeklődő tagságát megszüntetni, jelen ÁSZF rendelkezései alapján, indoklás nélkül, főként az alábbiakban felsorolt esetekben:
   • ha az Érdeklődő – a program tagja – regisztráció során hibás vagy valótlan adatokat adott meg,
   • ha az Érdeklődő – a program tagja – visszaél azokkal az előnyökkel, melyeket az Eladó számára, mint a program tagjának, nyújtott,
   • ha az Érdeklődő – a program tagja – többször regisztrál a programba, főként azzal a céllal, hogy többször hozzá jusson a kedvezményekhez; a programba történő ismételt regisztráció esetén az Eladó jogosult az Érdeklődőtől – a program tagjától – megvonni a Program keretein belül az eddig nyújtott előnyöket;
   • ha az Érdeklődő – a program tagja – visszavonja a személyes adatainak kezelésére vonatkozó hozzájárulását, melyet a Programban történő regisztráció során megadott az Eladónak, vagy ha az Érdeklődő – a program tagja – korlátozza a hozzájárulása alapján kezelendő személyes adatok körét. 
   • ha az Érdeklődő – a program tagja – nem használja a Program szolgáltatásait,
   • ha az Érdeklődő – a program tagja – bármilyen olyan cselekedetet tesz, amely ellentétes a Program feltételeivel.
  4. Eladó részéről történő Program megszüntetése.
 2. Az Érdeklődő – a program tagja – tagsági viszonyának megszűnésével többé nem lesz elérhető a Személyes fiókja, az Érdeklődő és az Eladó a Program tagságával, illetve jelen ÁSZF-kel kapcsolatos minden joga megszűnik, bármilyen ellenszolgáltatás nélkül.


VI. Személyes adatok védelme

 1. Minden Érdeklődő a Programba történő regisztrációval egyidőben kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a program tagságának ideje alatt – azonban legkésőbb a hozzájárulás visszavonásáig – az Eladó dolgozza fel a regisztrációs adatlapon megadott személyes adatait, a hozzájárulásban rögzített, alábbiakban felsorolt célokból: marketing tevékenység a Program keretében, felmérések, a vásárlási szokásokkal, illetve a Programban való részvétellel, magatartással kapcsolatos elemzések és üzleti statisztikák készítése, üzleti jellegű tájékoztatás, illetve az Eladó által szervezett akciókkal kapcsolatos meghívók küldése.
 2. Az ÁSZF jelen fejezet 1. pontjában részletezett hozzájárulást a személyes adatok kezeléséhez az Érdeklődő – a program tagja – bármikor jogosult visszavonni. A személyes adatok hozzájárulásának visszavonása kézbesítését követően az Eladó továbbiakban nem jogosult az Érdeklődő – a program tagja – személyes adatait kezelni, a hozzájárulásban specifikált célokból. Ha az Érdeklődő – a program tagja – esetleg visszavonja a személyes adatok kezelésére vonatkozó hozzájárulását, az Eladó továbbra is jogosult személyes adatait kezelni, mégpedig a Programban történő részvétellel kapcsolatos kötelezettségeinek teljesítésével kapcsolatban, főként – azonban nem kizárólagosan – alábbi célokból: (i) Program megfelelő működésének biztosítása, illetve a Programmal kapcsolatos jogok érvényesítése és kötelezettségek teljesítése, (ii) Eladó jogainak és jogos érdekeinek védelme (pl. személyes adatok kötelező kezelése statisztikai célokra, követelések nyomon követése, támadások megelőzése stb.), illetve (iii) az Eladó általánosan hatályos jogszabályok szerinti kötelezettségek teljesítése, mindez legalább addig az ideig, míg tart az Érdeklődő – a program tagja – tagsága a Programban.
 3. Ha az Érdeklődő – a program tagja – visszavonja a személyes adatainak kezelésére vonatkozó hozzájárulását, az Eladó nem küld számára üzleti tartalmú tájékoztatást, sem tájékoztatást a személyes fiókja állapotáról, sem pénzbónuszokra, jutalmakra, illetve a program által nyújtott egyéb előnyökre vonatkozó jogosultságáról; ezeket az információkat az Érdeklődő – a program tagja – szükség esetén maga keresi meg, az Eladó együttműködése nélkül (pl. személyes fiókjába történő bejelentkezéssel).
 4. Ha az Érdeklődő – a program tagja – visszavonja a személyes adatainak kezelésére vonatkozó hozzájárulását, vagy a korábban meghatározott, hozzájárulása alapján kezelendő személyes adatok körét korlátozza, az Eladó jogosult a program tagságát egyoldalúan megszüntetni.
 5. Az Eladó által kezelt személyes adatokól szóló, részletes információk az alábbi címen érhetők el: https://www.astratex.hu/tajekoztatas-a-szemelyes-adatok-feldolgozasarol/.


VII. Záró rendelkezések

 1. Jelen ÁSZF az Eladó általi, a webshop felületen elérhető verzióban érvényesek és hatályosak, Fenntartjuk az Általános szerződési feltételek módosításának jogát!
 2. Az Eladó előzetes indoklás nélkül is bármikor jogosult egyoldalúan megszüntetni a Programot. A Program megszüntetéséről az Érdeklődők – a program tagjai – a regisztrációs adatlapon megadott e-mail címre küldött üzenetben kapnak tájékoztatást, illetve a weboldalon közzétett bejelentésben.